وسایل لازم

میل قلاب بافی

کاموا

اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس

 

روش بافت

۲ عدد زنجیر ببافید.

رج۱: چهار دانه ساده به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.

رج ۲: یکی در میان٬ روی یک پایه یکی و روی پایه بعدی ۲ دانه ببافید. در این صورت ۶ دانه خواهید داشت.

رج۳: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۸ دانه خواهید داشت.

رج۴: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۲ دانه خواهید داشت.

رج۵: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۶ دانه خواهید داشت.

رج۶: سه  دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۰ دانه خواهید داشت.

رج۷: چهاردانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

رج۸: همه را ساده ببافید. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

رج۹: ۶ تا ساده ببافید٬ ۱۲ تا را بگذرید و ۶ تای بعدی را ببافید.

رج۱۰: روی این ۱۲ دانه٬ ساده ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.

رج۱۱: دوباره ۱۲ ساده.

رج ۱۲: روی این حلقه را ببندید.

heart_crochet_93_6_17_s1
داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های ۹ تا ۱۲ را برای طرف دیگر تکرار کنید.
heart_crochet_93_6_17_f
برای بافت قلاب بافی های سخت تر٬ باید خواندن الگوی آن و معنی اختصار های به کار رفته در الگو را بدانید. در پست های بعدی این حروف اختصاری را آموزش خواهم داد.

 

بردوک